Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 27-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-05-2024 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 3 lần
25-05-2024 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần
24-05-2024 5 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần
23-05-2024 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần
22-05-2024 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần
21-05-2024 7 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần
20-05-2024 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
19-05-2024 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 6 lần
18-05-2024 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
17-05-2024 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần
16-05-2024 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
15-05-2024 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
14-05-2024 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần
13-05-2024 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần
12-05-2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
11-05-2024 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần
10-05-2024 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần
09-05-2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần
08-05-2024 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-05-2024 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần
Tổng 56 lần 52 lần 50 lần 45 lần 52 lần 51 lần 77 lần 55 lần 51 lần 57 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-05-2024 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần
25-05-2024 2 lần 0 lần 6 lần 6 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24-05-2024 8 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
23-05-2024 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
22-05-2024 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần
21-05-2024 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần
20-05-2024 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
19-05-2024 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần
18-05-2024 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
17-05-2024 7 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16-05-2024 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
15-05-2024 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
14-05-2024 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần
13-05-2024 7 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần
12-05-2024 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
11-05-2024 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần
10-05-2024 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
09-05-2024 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
08-05-2024 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
07-05-2024 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần
Tổng 80 lần 42 lần 78 lần 38 lần 40 lần 62 lần 48 lần 46 lần 57 lần 55 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-05-2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 6 lần 4 lần 1 lần
25-05-2024 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
24-05-2024 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23-05-2024 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
22-05-2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 8 lần 2 lần
21-05-2024 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
20-05-2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 4 lần
19-05-2024 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
18-05-2024 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần
17-05-2024 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 6 lần
16-05-2024 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần
15-05-2024 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 7 lần 3 lần 4 lần
14-05-2024 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần
13-05-2024 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 5 lần
12-05-2024 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
11-05-2024 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
10-05-2024 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần
09-05-2024 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần
08-05-2024 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
07-05-2024 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng 56 lần 49 lần 43 lần 58 lần 59 lần 50 lần 48 lần 68 lần 63 lần 52 lần

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : j88, F8BET.SHOW, j88, kubet, 8xbet, bongdaso 66, Betway
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022