Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 14-04-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-04-2024 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
12-04-2024 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần
11-04-2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
10-04-2024 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần
09-04-2024 0 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08-04-2024 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-04-2024 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
06-04-2024 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
05-04-2024 3 lần 8 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
04-04-2024 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
03-04-2024 5 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
02-04-2024 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
01-04-2024 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
31-03-2024 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần
30-03-2024 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
29-03-2024 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
28-03-2024 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 5 lần
27-03-2024 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 5 lần 1 lần
26-03-2024 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần
25-03-2024 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
Tổng 51 lần 63 lần 59 lần 46 lần 49 lần 55 lần 54 lần 48 lần 53 lần 62 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-04-2024 9 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
12-04-2024 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
11-04-2024 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
10-04-2024 1 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
09-04-2024 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
08-04-2024 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
07-04-2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần
06-04-2024 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 5 lần
05-04-2024 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
04-04-2024 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần
03-04-2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần
02-04-2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
01-04-2024 3 lần 0 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
31-03-2024 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần
30-03-2024 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần
29-03-2024 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 6 lần
28-03-2024 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
27-03-2024 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần
26-03-2024 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần
25-03-2024 3 lần 3 lần 7 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
Tổng 66 lần 53 lần 61 lần 50 lần 34 lần 50 lần 46 lần 58 lần 49 lần 73 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-04-2024 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12-04-2024 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần
11-04-2024 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần
10-04-2024 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần
09-04-2024 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
08-04-2024 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần
07-04-2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
06-04-2024 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 5 lần 0 lần
05-04-2024 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần
04-04-2024 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
03-04-2024 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần
02-04-2024 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 5 lần
01-04-2024 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần
31-03-2024 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần
30-03-2024 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
29-03-2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
28-03-2024 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần
27-03-2024 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
26-03-2024 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
25-03-2024 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 51 lần 59 lần 58 lần 44 lần 52 lần 61 lần 55 lần 50 lần 56 lần 54 lần

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : Xem Onlyfans Leak Việt Nam miễn phí, ee88 studio, Alo789, Bongdaso, https://vin777ez.com/, bsport, king88.host
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022